Acceptatievoorwaarden Astrid Uganda Foundation

Astrid Uganda Foundation wil dat alle wees- en kwetsbare kinderen in Oeganda naar school kunnen gaan. Dit is een belangrijk doel, waaraan de Astrid Uganda Foundation bijdraagt door structurele hulp te bieden via lokale partners, ten behoeve van de begeleiding van de wees- en kwetsbare kinderen van Oeganda. Deze ondersteuning is gericht op het langer kunnen laten verblijven van kinderen in hun sociale leefomgeving (in het gezin of bij familie) en op het verlagen van barrières tot scholing.

De ondersteuning van Astrid Uganda Foundation stopt niet bij de financiering van projecten. Astrid Uganda Foundation vindt het belangrijk dat de totale ontwikkeling van de organisatie, waar nodig, in goede banen wordt geleid. Dit doet Astrid Uganda Foundation door (bij)sturing in en financiering van afzonderlijke projecten of door het (laten) samenstellen, financieren en (laten) uitvoeren van een volledig organisatie-ontwikkelprogramma. Binnen dit programma vallen verschillende (deel)projecten van dezelfde organisatie. Hierbij krijgt Astrid Uganda Foundation tijdelijk medezeggenschap in beleidszaken.
Astrid Uganda Foundation kiest voor twee verschillende vormen van ondersteuning, met eigen acceptatievoorwaarden. Aan de basis van alle vormen van ondersteuning liggen de missie en visie van Astrid Uganda Foundation, die moeten passen bij de doelstellingen van de te ondersteunen partij.

1 Ondersteuningsprojecten

Astrid Uganda Foundation ondersteunt concrete, afzonderlijke, eenmalige projecten van organisaties.

Acceptatievoorwaarden:

 1. De organisatie (alsmede de betreffende projecten) richt zich op de doelgroep Oegandese wees- en kwetsbare kinderen in de schoolgaande leeftijd (kleuter-, basis en middelbare school);
 2. De organisatie (alsmede de betreffende projecten) richt zich direct op onderwijs of indirect door het verlagen van de barrières tot scholing;
 3. De organisatie (alsmede de betreffende projecten) is een lokaal initiatief;
 4. De organisatie (alsmede de betreffende projecten) is gericht op of draagt bij aan versterking van de zelfredzaamheid van lokale bevolking;
 5. De organisatie (alsmede de betreffende projecten) is gericht op of draagt bij aan het stimuleren van lokaal ondernemerschap;
 6. Ter beoordeling ontvangt Astrid Uganda Foundation de vereiste stukken  ( Astrid Uganda Foundation kan hierna om aanvullende informatie vragen alvorens tot een besluit te komen);
 7. Astrid Uganda Foundation is de enige organisatie die het betreffende project ondersteunt óf is alvorens zij besluit tot financiering, op de hoogte gesteld van medefinanciers van het project;
 8. In het project worden in principe geen westerse, niet-Oegandeze vrijwilligers/professionals ter plaatse ingezet

Duur van de ondersteuning:

 • Zoals vastgelegd in het projectplan;
 • Zodra het door Astrid Uganda Foundation toegekende budget is besteed (als resultaten nog niet zijn bereikt kan men een nieuwe budgetaanvraag indienen of het project stoppen);
 • Verschillende projecten van dezelfde organisaties kunnen los van elkaar worden ingediend, aangenomen en doorlopen voor zover dit de organisatorische capaciteit niet overstijgt.

Alle projecten die worden geaccepteerd door Astrid Uganda Foundation en slechts door Astrid Uganda Foundation gefinancierd, worden onder de naam van Astrid Uganda Foundation uitgevoerd, tenzij anders beschreven.

2 Ontwikkeling organisatie

Een gehele organisatie wordt ‘geadopteerd’ door Astrid Uganda Foundation en wordt in zijn geheel geanalyseerd en ondersteund in ontwikkeling. Dit betekent dat Astrid Uganda Foundation tot stand brengt / laat brengen:

 • Een ontwikkelplan voor de organisatie (document waarin de stand van zaken wordt beschreven en wat nodig is om tot gewenste doelstellingen te komen);
 • Voorstel deelprojecten en prioriteiten daarin;
 • Resultaatbeschrijving (overdrachtscondities);
 • Besluit van Astrid Uganda Foundation ten aanzien van de fasering van projecten, de grenzen en beperkingen daarin, financiering en prioritering;
 • Ondersteuning bij de uitwerking van projecten.

Acceptatievoorwaarden:

 1. De acceptatievoorwaarden 1 t/m 6 van de ondersteuningsprojecten;
 2. De organisatie is een initiatief van Oegandezen en wordt door Oegandezen gerund. Astrid Uganda Foundation accepteert de bijdrage/inzet van niet-Oegandeze vrijwilligers/professionals in de organisatie die zij ondersteunt alléén wanneer:
  1. de bijdrage niet of in onvoldoende mate door Oegandezen kan worden ingevuld
  2. deze vrijwilligers/professionals in hun werkwijze gericht zijn op overdracht van (praktijk)kennis aan de Oegandeze bevolking en zichzelf daardoor overbodig maken,
  3. hun bijdrage aan de organisatie niet beleidsmatig is óf zij officieel akkoord gaan met de leidende rol van Astrid Uganda Foundation daarin,
  4. de niet-Oegandeze ondersteuning in omvang en tijdsduur zo beperkt mogelijk is;
 3. De organisatie is geregistreerd als vennootschap;
 4. Astrid Uganda Foundation wordt desgewenst tijdelijk bestuurslid van de organisatie, maar wordt in ieder geval altijd betrokken bij alle beleidsmatige vraagstukken en besluiten (vanaf de acceptatiedatum);
 5. Astrid Uganda Foundation heeft vóór acceptatie een totaaloverzicht van alle directe en indirecte financiers van de organisatie en heeft vanaf acceptatiedatum (mede)zeggenschap over toekomstige overeenkomsten met financiers voor (deel)projecten die niet op initiatief van Astrid Uganda Foundation zijn betrokken.

Duur van de ondersteuning:

 • De ondersteuning stopt zodra de resultaten zoals beschreven in het ontwikkelplan zijn behaald (op enig moment (in een gevorderd stadium van ontwikkeling) kan besloten worden om over te gaan naar ondersteuningsvorm 1);
 • Voortijdige stopzetting als er niet conform contractafspraken is/wordt gewerkt.


Alle (deel)projecten vanuit deze ondersteuningsvorm worden onder de naam van Astrid Uganda Foundation uitgevoerd, tenzij anders beschreven.


Astrid Uganda Foundation / februari 2010

 

[1] Vereiste stukken:

 • Projectplan met organisatiebeschrijving (missie/visie, basisactiviteiten, registratienummer), projectbeschrijving (o.a. doel, resultaten, activiteitenplan, begroting met totale begroting, budgetaanvraag bij Astrid Uganda Foundation en vermelding van andere voor het project potentiële financiers),
 • Begeleidend schrijven met contactgegevens van de aanvrager en de organisatie